Rytm dnia

Opublikowano: 2018-10-02 14:10, Numer artykułu: 5388

Rozkład dnia w naszym przedszkolu uwzględnia wymagania zdrowia, higieny zabawy i pracy. Plan zawiera zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia ruchowe oraz zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela ‐ wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych, zabawy sprzyjające osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole itp.


PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W NASZYM PRZEDSZKOLU REALIZOWANA JEST 
W GODZINACH 8:00 DO 13:006.00 – 8.00   Schodzenie się dzieci

 • Gry, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela (w zależności od godzin pracy oddziału – w grupach połączonych).
 • Swobodna zabawa według zainteresowań lub inspirowana przez nauczycielkę o charakterze indywidualnym lub w zespołach, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję.
 • Zabawy integrujące grupę, kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, zgodne funkcjonowanie w zabawie.
 • Działania wspomagające rozwój dziecka ‐ indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym.


8.00 – 8.30

 • Zabawy ruchowe, ze śpiewem lub ćwiczenia poranne.
 • Czynności higieniczno‐ porządkowe, przygotowanie do posiłku.

 

8.30 – 9.00   I śniadanie

 • doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku .

 

9.00 – 9.30 – dzieci 3 i 4 - letnie / 9.00 - 10.00 – dzieci 5 i 6 - letnie

 

 • Zajęcia dydaktyczne realizowane według założeń podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego (rozwijanie różnorodnej aktywności dziecięcej: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej.
 • J. angielski wg planu.

 

9.30 – 11.00 – dzieci 3 i 4 – letnie / 10.00 – 11.00 dzieci 5 i 6 – letnie

 

 • Swobodne zabawy organizowane w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo‐ogrodnicze, spacery i wycieczki (poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola).
 • Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego.
 • Gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.
 • Gry i zabawy ruchowe w sali w przypadku złych warunków atmosferycznych.
 • J. angielski wg planu.
 • Czynności higieniczno – porządkowe przygotowujące do posiłku.

 

11.00 – 11.30  II śniadanie

 • doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku .

 

11.30 – 13.30 

                        Dzieci 3 – letnie

 • Odpoczynek: muzykoterapia, bajkoterapia, (czytanie bajek, czynności opiekuńcze).
 • Czynności higieniczno‐porządkowe oraz przygotowanie do posiłku.

                          Dzieci 4, 5 i 6– letnie

 • Swobodna zabawa dzieci w sali lub ogrodzie przedszkolnym, tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności.
 • Działania wspomagające rozwój dziecka ‐ indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju.
 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania.
 • Gry i zabawy ruchowe, badawcze, integracyjne.
 • Dowolne zabawy: tematyczne, konstrukcyjne, techniczne.
 • Poznawanie zasad postępowania, warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, ogrodzie i poza terenem przedszkola.
 • J. angielski wg planu.
 • Czynności higieniczno‐porządkowe oraz przygotowanie do posiłku.

 

13.30 -14.00   Obiad

 • Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku .

14.00 – 17.00  

 • Różne formy relaksu, z wykorzystaniem wybranych technik relaksacyjnych, słuchanie literatury dla dzieci, czytanej przez nauczyciela lub z nagrań, muzyki klasycznej, zabawy teatralne, tematyczne, inne wg zainteresowań.
 • Zajęcia dodatkowe wg planu.
 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania, praca z dzieckiem
   o indywidualnych potrzebach rozwojowych.
 •  Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze lub/i zabawy ruchowe w sali, praca w kąciku przyrody.
 • Zabawy wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne w kącikach zainteresowań (w zależności od godzin pracy oddziału – w grupach połączonych).
 •  Czynności higieniczno‐porządkowe.
 •  Rozchodzenie się dzieci.

 

 

Ramowy Rozkład Dnia zatwierdzony Uchwalą Rady Pedagogicznej Nr 1/2017/2018 z dnia 30.08.2017 – w sprawie określenia Ramowego Rozkładu Dnia w Przedszkolu Nr 12 "Sówka"
w Bydgoszczy